Tárhely • Web • Webshop
ERP & CRM • SEO • Design

Biztonságos és hatékony webes rendszereket készítünk, profin üzemeltetünk. Ismerjen meg minket, dolgozzunk együtt!

Általános Szerződési Feltételek - Tárhely


Hatályba lépés: 2021.03.21
Hatályát veszti:
Publikálva: 2021.03.21
Státusz: Hatályos
Érintett szolgáltatások: FuturIT Tárhely

Az adatok kezeléséről szóló szabályzat itt olvasható.

A FuturIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 59. földszint, Adószám: 27117996-2-08, Cégjegyzékszám: 08 09 031433) mint Szolgáltató a Szerződésben meghatározott webtárhely szolgáltatás (továbbiakban: Szolgáltatás) biztosítását vállalja a szolgáltatást megrendelő Előfizetők (továbbiakban: Előfizető) részére.

 1. Fogalmak
  1. ÁSZF: az itt olvasható Általános szerződési feltételek dokumentum.
  2. Szolgáltató: FuturIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 59. földszint, Adószám: 27117996-2-08, Cégjegyzékszám: 08 09 031433).
  3. Előfizető:  Szolgáltatást igénybe vevő magánszemély / jogi személy / vállalkozás / szervezet / egyesület.
  4. Szolgáltatás: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker. tv.) 2. § lc) pontjában meghatározott tárhely szolgáltatás, amelynek keretében a Szolgáltató az Előfizető által előfizetett Szolgáltatási csomagnak megfelelő műszaki jellemzőkkel (adatállomány kapacitás, processzor teljesítmény, virtuális memória stb.) bíró tárhely igénybevételét biztosítja Előfizetőnek. Az Előfizető nem kezeli vagy tartja karban az alapul fekvő fizikai és felhő infrastruktúrát, azonban kezeli és karbantartja az elérhetővé tett tárhelyet, az arra telepített programokat, levelezést és egyéb állományokat.
  5. Számlázási adatok: Az Előfizető által megadott adatok, melyek alapján Szolgáltató elektronikus számlát állít ki.
  6. Megrendelő űrlap: A Szolgáltató által kialakított és biztosított online szerződéskötési felület, ahol a Szolgáltatás megrendelése megtörténik. Az űrlapban van lehetőség a Szolgáltatás adatainak megadására illetve a Számlázási adatok megadására is.
  7. Díjszabás: A Szerződés alapján a Szolgáltatás igénybevételére tekintettel Előfizető által fizetendő díjakat tartalmazó, a Szolgáltató által a Szolgáltatás honlapján közzétett árazás.
  8. Fél / Felek: Szolgáltató és Előfizető külön-külön vagy együttesen.

 2. Szolgáltatás feltételei
  1. Szolgáltató a Szerződés keretében az Előfizetőnek a kiválasztott és megrendelt Szolgáltatási csomagnak megfelelő műszaki paraméterű (tárhely kapacitás, processzor, adatforgalom stb.) tárhelyhez való hozzáférést biztosítja. Szolgáltató éves 99,9%-os rendelkezésre állással biztosítja a Szolgáltatás elérését. Ennek keretében a Szolgáltató a biztonságos működéshez szükséges megfelelő hardver- és szoftvereszközöket alkalmaz, és megfelelő környezeti feltételeket biztosít.
  2. A Szolgáltatás igénybevétele cPanel felületen történik, melyet Szolgáltató biztosít a Szolgáltatás időtartama alatt.
  3. Szolgáltató a Szerződés alapján a következő műszaki feltételek biztosítását vállalja a Szolgáltatási Csomagokban elérhető e-mail fiókok tekintetében: imap, pop3, smtp, webmail elérés, automatikus e-mail válasz, SPAM szűrés, e-mail átirányítás.
  4. Előfizető a Szolgáltatás keretében nem az érintett hardver- vagy szoftvereszköz felett, csak a megrendelt Szolgáltatás felett szerez a Szerződésben meghatározott terjedelmű rendelkezési jogot. Előfizető jogosult a Szolgáltatás keretében az előfizetett virtuális infrastruktúrán programokat telepíteni és futtatni, de ezen tevékenysége során nem folytathat a Büntető Törvénykönyvbe ütköző vagy egyébként jogellenes cselekményt. Az ilyen jellegű cselekményekért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
  5. Előfizető tudomásul veszi, hogy részére a Szolgáltató a Szolgáltatás alapjául szolgáló informatikai eszközökhöz fizikai hozzáférést nem biztosít, az adatok kizárólag elektronikus úton hozzáférhetőek számára.
  6. Előfizető felel azért, hogy a Szolgáltatás keretében általa feltöltött vagy egyéb módon létrehozott adatairól (fájlok, adatbázisok, e-mail stb) biztonsági mentést készítsen. Biztonsági mentés készítésére több lehetőség is rendelkezésre áll: cPanel mentés, cPanel-ben Szolgáltató által biztosított JetBackup kiegészítő, FTP elérés, phpMyAdmin. Szolgáltató szerver oldali adatmentést a szolgáltatáson kívüli díjmentes lehetőségként biztosítani kívánja Előfizető részére napi, heti, havi és esetlegesen ettől eltérő rendszerességgel, de ennek elmaradásáért vagy elvesztéséért Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal.
  7. A Szolgáltatás átmeneti szünetelését okozó rendszeres karbantartás alkalmanként 12 óránál nem lehet hosszabb. A rendszeres karbantartások száma félévente nem haladhatja meg a 24 órát. A Szolgáltatás szünetelésével nem járó karbantartást Szolgáltató korlátlan időtartamban végezhet. A Szolgáltatás átmeneti szünetelését okozó rendszeres karbantartási idő nem számít bele a rendelkezésre állási idő számításába.
  8. Szolgáltató a Szolgáltatás átmeneti szünetelését igénylő rendszeres karbantartási munkákról Előfizetőt a munka megkezdését megelőzően legalább 2 nappal a kapcsolattartásra vonatkozó szabályok szerint tájékoztatja. A tájékoztatásban Szolgáltató köteles ismertetni a rendszeres karbantartás célját, valamint, hogy a szünetelés várhatóan mikor és milyen időtartamban következik be.
  9. Előre nem tervezhető, váratlan meghibásodás esetén a 2.8. pontban ismertetett tájékoztatásra Szolgáltató nem kötelezett. Az ilyen esetekben Szolgáltató utólag tájékoztathatja Előfizetőt, a felmerült hibák elhárítása után.
  10. Amennyiben a Szolgáltatás szünetelése Szolgáltatónak felróható okból következik be és a Szolgáltatás szüneteltetése több, mint 24 óra és erről Szolgáltató előzetesen nem tájékoztatta Előfizetőt, úgy Előfizető díjvisszatérítésre jogosult, az alábbiak szerint. A díjvisszatérítés mértéke az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódó díj maximum 10%-a lehet. Szolgáltató a díjvisszatérítést a következő számlán írja jóvá, Előfizető kérésére. A díjvisszatérítés nem automatikus, Előfizetőnek szükséges igényelnie, az igénylés maximum a Szolgáltatás szüneteltetésének helyreállása utáni 48 órában elfogadható írásban.
  11. Szolgáltató felhívja Előfizető figyelmét, hogy a Béta üzemmódban lévő funkciók működését nem garantálja. A vállalt rendelkezésre állás vagy más szolgáltatási szint az ilyen funkciókra, illetve komponensekre nem terjed ki.
  12. Amennyiben Szolgáltatónak felróható hibából vagy hiányosságból adódó szünetelés időtartalma folyamatos szünetelés esetén egy alkalommal meghaladja a 24 órát, Előfizető a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
  13. Bizonyítottan Szolgáltató hibájából eredő adatvesztés esetén Előfizető a csomagjának megfelelő nettó 1 havidíjú kompenzációra jogosult. Előfizető tudomásul veszi és elfogadja, hogy ezen túl Szolgáltató nem felel az adatvesztésért és nem kötelezhető a keletkezett károk helyreállításához szükséges költségek megfizetésére.
  14. A fenti korlátozások nem vonatkoznak a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életben, testi épségben, egészségben okozott károkra. A Szerződés szerinti díjak a jelen pont szerinti felelősségkorlátozásra is tekintettel kerültek megállapításra.
  15. Előfizető tudomásul veszi, hogy a választott webtárhely csomag tárterülete vagy egyéb működési paramétere korlátozott. A korlátokon túli használat nem megengedett. Nagyobb vagy kisebb csomagra, vagy tárhelyre váltási igényét Előfizetőnek e-mailben az info@futurit.hu e-mail címen kell kérvényeznie.
  16. Előfizető tudomásul veszi, hogy nagyobb vagy kisebb csomagra váltás esetén további díjfizetési kötelezettségei keletkezhetnek.
  17. Szolgáltató jogosult (de nem köteles) az Előfizető által futtatott programokat a törvényességi szempontok betartása miatt időközönként ellenőrizni. Amennyiben észleli, hogy Előfizető megsérti a Magyar Köztársaság szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó jogszabályait vagy más a Büntető Törvénykönyvbe ütköző cselekményt folytat, úgy jogosult a Szolgáltatás felfüggesztésére vagy korlátozására, és a Szerződés azonnali hatályú felmondására.
  18. Előfizető vállalja, hogy minden elvárhatót megtesz spammelés megakadályozásának érdekében.
  19. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás részleges vagy teljes korlátozására, amennyiben biztonsági incidenst észlel, melynek forrása az Előfizető Szolgáltatása, tárhelye. Ilyen biztonsági incidensnek számítanak többek között az alábbi esetek: spammelés, adathalász weboldal kiszolgálása, kártékony program terjesztése, hálózati támadásban való részvétel, adathalász tevékenység, adatokkal történő visszaélés stb.
  20. Az Előfizető elfogadja az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISZT) által támogatott hálózathasználati irányelveket.

 3. Díjfizetés, díjszabás, számlázás
  1. A Szolgáltatás igénybevételéért Előfizető – választása szerinti időszakra – előre díjfizetésre köteles. Az Előfizető által fizetendő díjak összegét a Szolgáltatás pontos tartalma határozza meg a Szolgáltató által közzétett mindenkori Díjszabás alapján. A díjszabás a mindenkori tárhely oldalon található. Az esetleges egyszeri díjakat Szolgáltató azok felmerülését követő számlán számlázza ki Előfizetőnek.
  2. Szolgáltató a számlázási időszak kezdete előtt legalább 8 nappal Előfizető részére az esedékes díjról számlát állít ki.
  3. Előfizető az esedékes díjat az alábbiak szerint köteles megfizetni a számlán szereplő fizetési határidőig:
   1. Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással,
   2. bankkártyás fizetéssel.
  4. A kifizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor az a Szolgáltató bankszámláján teljes összegben jóváírásra kerül.
  5. Előfizető akkor is köteles az esedékes rendszeres díjat határidőben megfizetni, ha a határidőig a vonatkozó számlát nem kapta meg; köteles azonban ilyen esetekben haladéktalanul értesíteni Szolgáltatót.
  6. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, ha az Előfizető általi fizetés a fizetésben közreműködő szolgáltató (Barion) hibájából nem kerül jóváírásra vagy adminisztrálásra Szolgáltatónál a Szolgáltatás ellenértéke.
  7. Előfizető késedelmes fizetés esetén késedelmi kamat fizetésére köteles, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat 10%-kal növelt összege. Amennyiben a Szerződés gazdálkodó szervezetek között jött létre, a számlában szereplő fizetési határidő elmulasztása esetén a késedelmi kamaton kívül a Díjfizetésre kötelezett köteles 50 eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelő forintösszeget megfizetni.
  8. Ha Előfizető a Szerződés alapján Szolgáltatónak fizetendő díjakkal a Szolgáltató e-mailben vagy írásban megküldött fizetési felszólítása ellenére 9 napot meghaladó késedelembe esik, úgy Szolgáltató az első fizetési felszólítást követő 9. naptól kezdve jogosult a Szolgáltatást felfüggeszteni vagy korlátozni. A díjak fizetésére Előfizető a felfüggesztés vagy korlátozás időtartama alatt is teljeskörűen köteles. Fontos, hogy a Szolgáltatás felfüggesztésével Előfizető minden adata is törlésre kerülhet, amiért Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik és a helyreállítására, vagy a helyreállítási költségek megfizetésére sem kötelezhető.
  9. Szolgáltató az Előfizető számára a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő hiteles elektronikus számlát állít ki a díjról, melyet elektronikus úton, e-mailben küld Előfizető részére.
  10. Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha az elektronikus számla a SPAM mappába kerül, vagy nem kerül bármilyen okból kézbesítésre (például Előfizető levelezőfiókjának kapacitása megtelt stb.).
  11. Előfizető a szolgáltatás felmondásakor nem jogosult visszafizetésre.

 4. Felelősségek
  1. Előfizető a Szolgáltatást kizárólag jogszerű célra és módon veheti igénybe. Előfizető felelősséggel tartozik az általa a Szolgáltatónak vagy harmadik személyeknek okozott károkért és egyéb esetleges jogsértésekért (SPAM, phising, szellemi alkotások védelmének megsértése, DDoS).
  2. Előfizető felelős az általa telepített programok biztonságáért. Minden elvárhatót megtesz az általa telepített programok biztonsági frissítéséért, a programok feltörésének megakadályozására.
  3. Előfizető köteles az általa létrehozott felhasználói fiókoknak biztonságos jelszavakat megadni és a jelszavakat felelősen használni, hogy harmadik, illetéktelen fél tudomására ne kerüljenek. Az esetleges jogosulatlan hozzáférésből eredő károkért Előfizető felel.
  4. Szolgáltató nem felel azért, ha partnerszolgáltatói (akiktől hálózati elérési szolgáltatást vagy szerver üzemeltetést veszi igénybe) hálózati incidens miatt korlátozzák, szűrik a forgalmat. Az Előfizető mindent megtesz azért, hogy olyan esemény ne következzen be, mely más szolgáltatók számára is biztonsági eseményt jelent vagy kárt okoz.
  5. Előfizető minden elvárható módon köteles akadályozni azt, hogy szerzői jogilag védett alkotások illegálisan kikerüljenek hálózatáról vagy oda bekerüljenek. Szolgáltató szoftvergyártó, kiadó, egyéb jogtulajdonos vagy képviselete által bejelentett jogsértés esetén a Szolgáltatást azonnali hatállyal korlátozhatja, vagy indokolt esetben a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, az érintett adatokat / anyagokat azonnali hatállyal eltávolíthatja a szerveréről.
  6. Bizonyítottan Szolgáltató hibájából eredő adatvesztés esetén Előfizető a csomagjának megfelelő nettó 1 havidíjú kompenzációra jogosult. Előfizető tudomásul veszi és elfogadja, hogy ezen túl Szolgáltató nem felel az adatvesztésért és nem kötelezhető a keletkezett károk helyreállításához szükséges költségek megfizetésére.
  7. A fenti korlátozások nem vonatkoznak a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életben, testi épségben, egészségben okozott károkra. A Szerződés szerinti díjak a jelen pont szerinti felelősségkorlátozásra is tekintettel kerültek megállapításra.
  8. Eőfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás keretében az interneten elérhetővé tett vagy továbbított állományok, a nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások tekintetében az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker. tv.) alapján Előfizető minősül a tartalomért felelős szolgáltatónak.
  9. Az Eker. tv. alapján Szolgáltató a Szolgáltatás tekintetében közvetítő szolgáltatónak minősül, így az Eker. tv. szabályai szerint a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az Előfizető által a Szolgáltatás keretében a Szolgáltató tárhelyein elhelyezett jogsértő tartalmakért. Amennyiben Szolgáltató az Eker. tv. 13. § (1) bekezdés szerinti, jogsértésre hivatkozó értesítést kap kézhez, úgy a továbbiakban az Eker. tv. 13. §-a szerinti intézkedések (értesítési-eltávolítási eljárás) szerint jár el. Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Szolgáltató az értesítési-eltávolítási eljárás keretében távolítja el az Előfizető által a tárhelyén elhelyezett jogsértő adatokat vagy az adatokhoz való hozzáférést korlátozza.
  10. Ha a büntető ügyekben eljáró bíróság a Szolgáltató tárhelyén tárolt elektronikus adat ideiglenes, vagy végleges hozzáférhetetlenné tételét rendelte el, Szolgáltató a bíróság erről szóló határozata alapján az Eker. tv. 12/A §-ban foglaltak szerint jár el és ideiglenesen, vagy véglegesen eltávolítja tárhelyéről a bírósági határozatban megjelölt elektronikus adatot. Szolgáltató az elektronikus adat ideiglenes, vagy végleges eltávolítását a bírósági határozat kézhezvételét követő egy munkanapon belül hajtja végre és erről az érintett Előfizetőt, vagy, ha a tárolt elektronikus adat nyilvánosan hozzáférhető volt a tárhely felhasználóit haladéktalanul tájékoztatja. Szolgáltató ezen eljárása nem számít a Szerződés megszegésének.
  11. Szolgáltató a Szerződéshez kapcsolódó dokumentumokat és igazolásokat valamint a birtokába jutott adatokat a Szolgáltatással kapcsolatos igények érvényesítése érdekében a Szerződéssel kapcsolatos igények megszűnése napjától számított egy évig, de legalább a Szerződés hatálybalépésétől számított öt évig megőrzi.
  12. Előfizető tudomásul veszi, hogy az értesítési-eltávolítási eljárás, valamint az elektronikus úton közzétett jogellenes adat ideiglenes, vagy végleges hozzáférhetetlenné tétele vonatkozásában a Szolgáltató nem felelős az érintett információ/elektronikus adat eltávolításáért vagy az ahhoz való hozzáférés biztosításának megszüntetéséért.
  13. Az értesítési-eltávolítási eljárással, valamint az elektronikus úton közzétett jogellenes adat ideiglenes, vagy végleges hozzáférhetetlenné tételében érintett tartalmakkal kapcsolatos, Szolgáltatóval szemben harmadik személyek általi igényérvényesítés esetén Előfizető köteles Szolgáltató helyébe lépni, illetve – ha ennek akadálya van – minden segítséget megadni részére a követeléssel szembeni eredményes védekezéshez. Előfizető az ilyen eljárások költségeit Szolgáltatónak köteles megtéríteni, illetve hogy mindent elkövet annak érdekében, hogy Szolgáltatót érdeksérelem ne érje.
  14. Előfizető a polgári jog szabályai szerinti teljes kártérítési felelősséggel tartozik az általa a Szolgáltató adataiban okozott minden kárért.
  15. Egyik Fél sem felel a Szerződés szerinti kötelezettsége nem, vagy hibás teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét Fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.
  16. Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni. Előfizető a Szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítésére alvállalkozót (teljesítési segédet) igénybe vehet, azok tevékenységéért azonban úgy felel, mintha azt maga végezte volna.

 5. A Szerződés hatálya és megszűnése
  1. A Szerződés az online felületen történő szerződéskötésre vonatkozóan a Szolgáltató honlapján meghatározottak szerint, határozatlan időre jön létre.
  2. Szerződéskötés menete:
   1. Előfizető a megrendelését online, a Szolgáltató internetes oldalán juttathatja el Szolgáltató felé.
   2. A Megrendelés (Tárhelyoldal) felület alatt Előfizetőnek:
    1. Ki kell választania a megrendelni kívánt Csomagot.
    2. Meg kell adnia a használni kívánt elsődleges domain nevet.
    3. Meg kell adnia a saját adatait és számlázási adatait.
   3. Előfizetőnek véglegesíteni kell a megrendelését és kifizetni a kiválasztott módon (Barion vagy banki átutalás).
  3. Az adatbeviteli hibák javítására a felületen keresztül végig lehetőség van egészen a megrendelés véglegesítéséig.
  4. A megrendelés leadására, szerződéskötésre magyar  nyelven van lehetőség. A Szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF magyar nyelven érhető el.
  5. Az elküldött megrendelés megérkezését Szolgáltató legkésőbb a megérkezését követő 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja Előfizető részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Előfizető által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat, rendelés számát, valamint a rendelés dátumát. E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről az Előfizető által tett megrendelés elfogadásának minősül. A rendelés elfogadásával Szolgáltató és Előfizető között érvényes szerződés jön létre. Amennyiben a visszaigazolás a rendelés megérkezésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg Előfizetőhöz, illetve Szolgáltató nem fogadja el Előfizető rendelését, Előfizető mentesül a rendelési kötöttség alól. Az Előfizető rendelésétől számított 48 órán túl érkező automatikus visszaigazoló e-mail nem tekinthető Szolgáltató részéről a rendelés elfogadásának.
  6. Szolgáltató lehetőséget biztosít szóbeli és e-mail útján történő megrendelésre is. Ebben az esetben Előfizető a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó rendelést szóban vagy írásban, a telefonos vagy e-mailes ügyfélszolgálaton keresztül teszi meg. Szolgáltató 48 órán belül az általa nyújtott szóbeli tájékoztatást megerősítő visszaigazolást küld e-mail útján Előfizető részére. E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről az Előfizető által tett megrendelés elfogadásának minősül. A rendelés elfogadásával Szolgáltató és Előfizető között érvényes szerződés jön létre.
  7. Szolgáltató internetes honlapján vagy e-mail útján vagy telefonon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt Szolgáltató nem iktatja.
  8. A Szerződést bármely Fél indokolás nélkül felmondhatja. Előfizetőnek lehetősége van a Szerződést azonnali hatállyal vagy az aktuális számlázási időszak utolsó napjára felmondani Előfizető általi felmondás esetén a felmondás érvényességének feltétele, hogy Előfizetőnek ne legyen lejárt díjtartozása vagy (előrefizetéses díjkonstrukció esetén) esedékes számlája. A felmondási időszak végéig Szolgáltató köteles a Szolgáltatásokat nyújtani, Előfizető pedig a vonatkozó díjakat kifizetni. Szolgáltató a szerződést az aktuális, kifizetett számlázási időszak utolsó napjával mondhatja fel rendes felmondással.
  9. A Szerződést bármely Fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik Fél a Szerződésből fakadó kötelezettségét súlyosan megsérti. Előfizető általi súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha Előfizető a Szerződés alapján igénybevett Szolgáltatásokért járó ellenérték megfizetésével 9 napon túli késedelembe esik. Ebben az esetben Szolgáltató a késedelemmel érintett 10. napon azonnali hatállyal felmondja a Szerződést, az Előfizető hozzáférését a rendszerhez megszüntetheti és az Előfizető rendelkezésére bocsátott tárhelyen tárolt adatokat vissza nem állítható módon azonnal törölheti.
  10. A Szerződés felmondása írásban, e-mailben tehető meg. Előfizető a Szerződés felmondására kizárólag akkor jogosult, ha nincs fennálló díjtartozása.
  11. Folytonos előfizetés esetén amennyiben a számla a következő időszakra kiállításra került, akkor a következő számlázási időszak megkezdésre került, ezzel együtt pedig Előfizetőnek fizetési kötelezettsége és díjtartozása keletkezik.
  12. Előfizető a Szerződés megszűnéséig köteles a Szolgáltatás keretében általa feltöltött programokat és adatokat eltávolítani. A Szerződés megszűnésekor az ilyen programok és adatok automatikusan törlésre kerülnek (nem visszaállítható módon).

 6. A Szerződés módosítása
  1. A módosítás előfeltétele, hogy Előfizetőnek ne legyen lejárt díjtartozása.
  2. Előfizető e-mailben, vagy telefonon jogosult az általa igénybe vett Szolgáltatás módosítására.
  3. Szolgáltató a változtatást csak akkor jogosult megtagadni, ha a módosított Szolgáltatás nyújtásához nem áll rendelkezésére megfelelő kapacitása vagy ha a módosítás végrehajtása esetén a Szolgáltatás nyújtásához szükséges műszaki feltételek nem teljesülnének (hibás konfiguráció).
  4. Az igénybe vett Szolgáltatások bővítése esetén a módosítás hatályba lépésének feltétele, hogy Előfizető a kapcsolódó díjtöbblet aktuális számlázási időszakra eső időarányos részét a Szolgáltató részére megfizesse. Az igénybe vett Szolgáltatások csökkentése esetén Előfizető díjvisszatérítésre nem jogosult.
  5. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatásra vonatkozó Díjszabást a piaci viszonyoknak és az általa igénybe vett közreműködők Díjszabásának figyelembevételével rendszeresen felülvizsgálni és szükség esetén módosítani. Szolgáltató a Díjszabás módosításáról annak hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően köteles írásban vagy e-mailben értesíteni Előfizetőt. A módosítás a már folyamatban lévő, díjfizetéssel már rendezett tárgyidőszakban fizetendő díjakat nem érinti, de a következő tárgyidőszakot már igen.
  6. Szolgáltató továbbá indokolt esetben igényelheti a Szerződés feltételeinek módosítását. Ez esetben a módosított szerződésszöveget (illetve a módosított szerződésre mutató hivatkozást) a Szolgáltató köteles az Előfizetőnek a módosítás hatályba lépését legalább 30 nappal megelőzően írásban vagy e-mail útján elküldeni. Ha Előfizető a Szerződést a Szolgáltató módosítási javaslatának elküldését követő 14 napon belül nem mondja fel rendes felmondással, úgy a Szolgáltató módosítási javaslata az Előfizető részéről elfogadottnak minősül.
  7. A Szerződés bármilyen egyéb módosítása csak közös megegyezés alapján, írásban érvényes.

 7. Együttműködés és kapcsolattartás
  1. Felek az e-mailt hivatalos írásos formának fogadják el egymás közötti kommunikációjukban. Az értesítés hivatalos módja az e-mail. Szolgáltató minden közleményét, értesítését e-mailben küldi az Előfizetőnek.
  2. Előfizető és Szolgáltató köteles együttműködni, ennek során Szerződés teljesülésével kapcsolatos minden lényeges körülményről kötelesek a másik Felet haladéktalanul írásban tájékoztatni. Sürgős esetben telefonon közölt üzeneteket kötelező írásban (visszaigazolt e-mail útján vagy ajánlott levélben) megerősíteni.
  3. Előfizető a Megrendelőlapon (Tárhely oldal) megadja a kapcsolattartó személy vagy személyek adatait és döntési jogosultságaikat (név, e-mail, telefonszám).
  4. Előfizető a Szolgáltatás megrendelése és igénybevétele során köteles valós adatokat megadni. Előfizető felelős a kapcsolattartói adatai naprakészen tartásáért, amennyiben változás áll be valamely adatban, köteles 14 napon belül e-mailben értesíteni Szolgáltatót. Szolgáltató jogosult a megadott adatokat ellenőrizni, valamint belátása szerint további azonosító adatokat, illetve dokumentumokat bekérni Előfizetőtől. Ilyen irányú felhívás Előfizető általi elmulasztása esetén Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást felfüggeszteni, korlátozni, vagy a Szolgáltatás elindítását megtagadni.
  5. Szolgáltató az Előfizetőt a kapcsolattartás során megadott e-mail cím alapján azonosítja, így Előfizető a kapcsolattartás során köteles a kapcsolattartás céljára megadott e-mail címének segítségével felvenni Szolgáltatóval a kapcsolatot.
  6. Azokban az esetekben, ahol a Szerződés e-mailben történő közlést tesz lehetővé az e-mail-üzenet kézbesítettnek minősül az elküldést követő 2. munkanapon, kivéve, ha az üzenet kézbesítésének meghiúsulását hibaüzenet jelezte vissza a küldő Fél felé.
  7. Sürgős intézkedés szükségessége esetén Szolgáltató megkísérli felvenni a kapcsolatot Előfizetővel az Előfizető által megadott elérhetőségeken. Ha Előfizető nem elérhető, úgy Szolgáltató – az Előfizető érdekeit is figyelembe véve – saját belátása szerint jár el, ennek keretében megteheti a szükségessé váló intézkedéseket. Ilyen esetben ezen intézkedésekre tekintettel Szolgáltató anyagi felelősséggel nem tartozik. Szolgáltató egyéb esetekben kizárólag Előfizető felhatalmazása esetén módosít vagy töröl Előfizető által feltöltött adatot.
  8. Szolgáltató jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni a Szolgáltatás nyújtásában, Előfizető külön hozzájárulása nélkül is.
  9. Előfizető a Szolgáltatást harmadik személyekre át nem ruházhatja Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül. E kötelezettség megszegése Előfizető súlyos szerződésszegésének minősül.
  10. Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató egyes esetekben (pl. telefonos támogatáskérés esetén) az eljáró személy személyes adatait igényelheti és ellenőrizheti, és az igényelt (támogatási stb.) szolgáltatás nyújtását a sikeres azonosítástól teheti függővé.
  11. Szolgáltató jogosult az eszközei és hálózata biztonsága érdekében rendszereit felügyelni, indokolt esetben saját hálózata, az Előfizető és mások hálózata védelme érdekében rendkívüli és azonnali intézkedéseket foganatosíthat; ilyen esetben Előfizető az ezzel járó esetleges Szolgáltatáskorlátozás vagy egyéb kár esetén Szolgáltatóval szemben kárigényt nem érvényesíthet.
  12. Szolgáltató együttműködik az eljáró hatóságokkal, bíróságokkal bármilyen jogsértés felderítése érdekében; ennek keretében Szolgáltató eleget tesz különösen az ilyen hatóságok vagy bíróságok esetleges adatszolgáltatási felhívásának. Ilyen esetben Előfizető kárigényt nem érvényesíthet.
  13. Fent nem szabályozott kérdésekben Felek a Ptk. vonatkozó paragrafusainak hatályát elfogadják és jogvita esetén elismerik a területileg illetékes bíróság illetékességét.