Tárhely • Web • Webshop
ERP & CRM • SEO • Design

Biztonságos és hatékony webes rendszereket készítünk, profin üzemeltetünk. Ismerjen meg minket, dolgozzunk együtt!

Adatkezelési szabályzat


Hatályba lépés: 2021.03.21
Hatályát veszti:
Publikálva: 2021.03.21
Státusz: Hatályos

Az általános szerződési feltételek itt olvasható.

Érintett honlapok (az érintett honlapok mindegyikére igaz a szabályzat): https://futurit.hu, https://shoprenter.futurit.cloud, https://shopten.hu, https://partner.futurit.hu

 1. Fogalmak:
  1. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
  2. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
  3. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
  4. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
  5. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
  6. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
  7. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
  8. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
  9. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
  10. Adathelyesbítés: az Érintett írásbeli kérelme alapján személyes adatainak módosítása a Szolgáltató által.
  11. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
  12. Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
  13. Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
  14. Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

 2. Szolgáltató adatai
  1. Név: FuturIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő)
  2. Székhely: 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 59. földszint
  3. Adószám: 27117996-2-08
  4. Cégjegyzékszám: 08 09 031433
  5. E-mail: info@futurit.hu
  6. Telefonszám: +36 30 718 1836
  7. Weboldal: https://futurit.hu

 3. Szabályzat hatásköre
  1. A jelen adatkezelési szabályzat hatálya a Szolgáltatóval felhasználói, regisztrált felhasználói, illetve igénybe vevői jogviszonyban lévő természetes és jogi személyekre, illetve jogi személynek nem minősülő egyéb szervezetekre terjed ki.

 4. Adatok kezelése
  1. Kezelt adatok köre
  2. Bankkártya adatokat nem tárolunk!
   1. A felhasználóra vonatkozó személyes adatok a honlap technikai üzemeltetése érdekében:
    1. a számítógép IP-címe
    2. domain-név (URL)
    3. a hozzáférés adatai
    4. az ügyfél file lekérés (file név és URL)
    5. a HTTP válaszkód
    6. a weboldal adatai, ahonnan a lekérés történt
    7. a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége
    8. a látogatás időpontja
    9. a látogatás időtartama
    10. a megtekintett oldalak adatai
    11. a használt böngészőprogram neve
    12. cookie-k
   2. Tárhely előfizetőkre vonatkozó személyes adatok:
    1. Természetes személy esetén:
     1. Név
     2. E-mail cím
     3. Telefonszám
     4. Adószám
     5. Számlázás cím (irányítószám, város, utca, házszám, egyéb címadatok)
     6. A számítógép IP címe
     7. A domain neve
     8. Előfizetői típus (magánszemély)
     9. Számlázási ciklus (havi vagy éves vagy kétéves)
     10. Számlázási forma (e-számla)
     11. Csomag információk (név, havidíj stb. minden, ami a csomaghoz kapcsolódó adat)
     12. Fizetési mód (utalás vagy bankkártya)
    2. Nem természetes személy esetén:
     1. Név
     2. E-mail cím
     3. Telefonszám
     4. Adószám
     5. Számlázási név, cégnév
     6. Számlázás cím (irányítószám, város, utca, házszám, egyéb címadatok)
     7. A számítógép IP címe
     8. A domain neve
     9. Előfizetői típus (magánszemély)
     10. Számlázási ciklus (havi vagy éves vagy kétéves)
     11. Számlázási forma (e-számla)
     12. Csomag információk (név, havidíj stb. minden, ami a csomaghoz kapcsolódó adat)
     13. Fizetési mód (utalás vagy bankkártya)
    3. Természetes személy ÉS nem természetes személy esetén IS tárolt adatok:
     1. Előfizető által feltöltött fájlok a tárhelyen
     2. Előfizető által üzemeltetett adatbázis a tárhelyen
     3. Előfizető által használt levelezés, bejövő levelek tárolása
     4. Előfizető fájljairól és adatairól készített adatmentés
     5. Előfizető tevékenységéből származó naplófájlok
    4. Kezelt adatok tárolásának időtartama
     1. A szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó adatok kezelése a Szolgáltató részéről a szolgáltatásra vonatkozó igény nyilvántartásba történő beküldésének időpontjától a szolgáltatás fenntartásáig tart. A Szolgáltató kizárólag azokat a személyes adatokat kezeli, amely a szolgáltatások delegálásához és fenntartásához szükségesek. A Szolgáltató nem kezel különleges adatot.
     2. A szolgáltató a naplófájlokat 3 hónapig tárolja.
    5. A személyes adatok kezelésének a jogcíme
     1. Az adatszolgáltatás önkéntes.
     2. A Szolgáltatás megrendelésével (minden szolgáltatásra vonatkozóan!), igénybevételével illetve a szerződés megkötésével a Felhasználó hozzájárul adatai kezeléséhez a jelen szabályzatban meghatározottak szerint.
    6. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok
     1. A Felhasználó írásban, a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérhet tájékoztatást adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, - a kötelező adatkezelés kivételével - kérheti adatai zárolását, törlését illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.
   3. FuturIT Partner (továbbiakban: ügyfél) esetén:
    1. Kapcsolattartó neve
    2. Kapcsolattartó elérhetőségei (e-mail, telefon)
    3. Adószám
    4. Székhely
    5. Fejlesztési óradíj
    6. Kapcsolt kollégák adatai (a felületen lehetőség van a céghez több felhasználót létrehozni; ilyen esetekben a kollégák, felhasználók nevét és e-mail címét tároljuk)
   4. Landing Page készítő alkalmazás esetén:
    1. Természetes személy esetén:
     1. Név
     2. E-mail cím
     3. ShopRenter API adatok
     4. ShopRenter bolti adatok (kizárólag nem szenzitív adatok)
     5. A számítógép IP címe
     6. A domain neve
     7. Csomag információk (név, havidíj stb. minden, ami a csomaghoz kapcsolódó adat)
    2. Nem természetes személy esetén:
     1. Név
     2. E-mail cím
     3. ShopRenter API adatok
     4. ShopRenter bolti adatok (kizárólag nem szenzitív adatok)
     5. A számítógép IP címe
     6. A domain neve
     7. Csomag információk (név, havidíj stb. minden, ami a csomaghoz kapcsolódó adat)
    3. Természetes személy ÉS nem természetes személy esetén IS tárolt adatok:
     1. Előfizető által feltöltött fájlok a tárhelyen
     2. Előfizető által üzemeltetett adatbázis a tárhelyen
     3. Előfizető által használt levelezés, bejövő levelek tárolása
     4. Előfizető fájljairól és adatairól készített adatmentés
     5. Előfizető tevékenységéből származó naplófájlok
    4. Kezelt adatok tárolásának időtartama
     1. A szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó adatok kezelése a Szolgáltató részéről a szolgáltatásra vonatkozó igény nyilvántartásba történő beküldésének időpontjától a szolgáltatás fenntartásáig tart. A Szolgáltató kizárólag azokat a személyes adatokat kezeli, amely a szolgáltatások delegálásához és fenntartásához szükségesek. A Szolgáltató nem kezel különleges adatot.
     2. A szolgáltató a naplófájlokat 3 hónapig tárolja.
    5. A személyes adatok kezelésének a jogcíme
     1. Az adatszolgáltatás önkéntes.
     2. A Szolgáltatás megrendelésével (minden szolgáltatásra vonatkozóan!), igénybevételével illetve a szerződés megkötésével a Felhasználó hozzájárul adatai kezeléséhez a jelen szabályzatban meghatározottak szerint.
    6. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok
     1. A Felhasználó írásban, a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérhet tájékoztatást adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, - a kötelező adatkezelés kivételével - kérheti adatai zárolását, törlését illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.
   5. Bérelhető weboldal esetén:
    1. Természetes személy esetén:
     1. Név
     2. E-mail cím
     3. Telefonszám
     4. Adószám
     5. Számlázás cím (irányítószám, város, utca, házszám, egyéb címadatok)
     6. A számítógép IP címe
     7. A domain neve
     8. Előfizetői típus (magánszemély)
     9. Számlázási ciklus (havi vagy éves vagy kétéves)
     10. Számlázási forma (e-számla)
     11. Csomag információk (név, havidíj stb. minden, ami a csomaghoz kapcsolódó adat)
     12. Fizetési mód (utalás vagy bankkártya)
    2. Nem természetes személy esetén:
     1. Név
     2. E-mail cím
     3. Telefonszám
     4. Adószám
     5. Számlázási név, cégnév
     6. Számlázás cím (irányítószám, város, utca, házszám, egyéb címadatok)
     7. A számítógép IP címe
     8. A domain neve
     9. Előfizetői típus (magánszemély)
     10. Számlázási ciklus (havi vagy éves vagy kétéves)
     11. Számlázási forma (e-számla)
     12. Csomag információk (név, havidíj stb. minden, ami a csomaghoz kapcsolódó adat)
     13. Fizetési mód (utalás vagy bankkártya)
    3. Természetes személy ÉS nem természetes személy esetén IS tárolt adatok:
     1. Előfizető által feltöltött fájlok a tárhelyen
     2. Előfizető által üzemeltetett adatbázis a tárhelyen
     3. Előfizető által használt levelezés, bejövő levelek tárolása
     4. Előfizető fájljairól és adatairól készített adatmentés
     5. Előfizető tevékenységéből származó naplófájlok
    4. Kezelt adatok tárolásának időtartama
     1. A szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó adatok kezelése a Szolgáltató részéről a szolgáltatásra vonatkozó igény nyilvántartásba történő beküldésének időpontjától a szolgáltatás fenntartásáig tart. A Szolgáltató kizárólag azokat a személyes adatokat kezeli, amely a szolgáltatások delegálásához és fenntartásához szükségesek. A Szolgáltató nem kezel különleges adatot.
     2. A szolgáltató a naplófájlokat 3 hónapig tárolja.
    5. A személyes adatok kezelésének a jogcíme
     1. Az adatszolgáltatás önkéntes.
     2. A Szolgáltatás megrendelésével (minden szolgáltatásra vonatkozóan!), igénybevételével illetve a szerződés megkötésével a Felhasználó hozzájárul adatai kezeléséhez a jelen szabályzatban meghatározottak szerint.
    6. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok
     1. A Felhasználó írásban, a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérhet tájékoztatást adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, - a kötelező adatkezelés kivételével - kérheti adatai zárolását, törlését illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.

 5. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás
  1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai, alvállalkozói jogosultak megismerni.
  2. Nem teszik közzé azokat és amennyiben nem indokolt, harmadik személyek részére nem adják át.
  3. Indokolt esetben a szolgáltatást biztosító informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, vagy az elszámolás rendezése során Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltetőt, könyvelőt) vehet igénybe. Szolgáltató nem felelős az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért.
  4. A fentieken túlmenően a Felhasználó vonatkozásában kezelt adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben (pl. törvényben feljogosított hatóság megkeresése esetén) továbbá a Felhasználó hozzájárulásával kerülhet sor.

 6. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek
  1. Érintett / felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Érintett jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.
   Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását, az adatkezelés korlátozását, és tiltakozhat az adatkezelés ellen.
  2. Érintettek jogai
  3. Hozzáférési jog
  4. Helyesbítéshez való jog
  5. Törléshez való jog
  6. Adatkezelés korlátozásához való jog
  7. Adathordozhatósághoz való jog
  8. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
   1. Levelezési cím: 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 59. földszint
   2. E-mail: info@futurit.hu
   3. Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelő munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.
   4. Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25 napon belül, írásban, közérthető formában, a kérelemmel megegyező módon megadni a tájékoztatást.
   5. Érintett / felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók.
   6. Érintettnek / felhasználónak lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.
   7. Érintett / felhasználó kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha vitatott a személyes adatok pontossága, vagy az adatkezelés jogellenes, illetve Érintett tiltakozása esetén az adatkezelés ellen, valamint ha Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra.
   8. Érintett jogosult arra is, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amennyiben a szükséges feltételek fennállnak.
   9. Amennyiben Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 7. Adatbiztonság
  1. Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók személyes adatainak biztonságát, ezzel kapcsolatban a Szolgáltató folyamatosan naprakészen tartja az alkalmazottakat. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználásának megelőzése érdekében.
  2. Szolgáltató megőrzi az adatkezelés során a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás folyamatának teljességét és pontosságát; a rendelkezésre állást: gondoskodik róla, hogy a jogosult használó hozzá tudjon férni az szükséges információhoz, és rendelkezésre álljanak a szükséges eszközök, amikor indokolt.
  3. Esetleges adatszivárgás, rendszer elleni visszaélés esetén a Szolgáltató megtesz minden szükséges lépést:
   1. Megakadályozza a szivárgást a lehető legrövidebb időn belül
   2. Begyűjti az esetről a fellelhető információkat
   3. Tájékoztatja a megfelelő hatóságokat
   4. Értesíti az érintett Felhasználókat
  4. Azonban Felhasználó köteles tudomásul venni, hogy Szolgáltató az előzőekben leírt biztonsági intézkedések elvégzése ellenére nem vonható felelősségre az előre nem látható okok, környezeti katasztrófa, illetéktelen rendszerbehatolás, harmadik fél által okozott üzemzavar, szándékos rongálás stb. esetén a személyes adatok harmadik félhez kerülésében. Felhasználó ilyen esetekben nem élhet kártérítési igénnyel.

 8. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége
  1. Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen Adatkezelési Szabályzat egyoldalú módosítására, Felhasználók előzetes értesítése mellett. Felhasználó a módosítás hatályba lépését követően elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot az abban szereplő esetleges változásokkal és módosításokkal együtt, a weboldal akár egyetlen alkalommal történő látogatásával vagy a szolgáltatás használatával.

 9. Cookie szabályzat
  1. Az adott honlap minden számítástechnikai eszközön kis szövegfájlokat tárol el látogatáskor, ezek a cookie-k (sütik). Ezek segítségével lehet megjegyeztetni egy bizonyos ideig például az aktív bejelentkezést. Több hasonló kényelmi szolgáltatás működésének feltétele, hogy a Látogató engedélyezze a cookie-k használatát.
  2. Szolgáltató használ a honlapon cookie-kat, azonban személy szerint egy Látogatót sem lehet a cookie-kban tárolt információk alapján beazonosítani. A gyűjtött adatokat harmadik fél számára a Szolgáltató nem adja ki. A cookie-k által kinyert adatok körébe tartozik, hogy a Látogató járt-e már korábban a weboldalon, illetve milyen oldalakat nézett meg. Ezek alapján beazonosítható, mely szolgáltatások iránt érdeklődik. A Látogatónak lehetősége van ezeket a cookie-kat a böngésző beállításain keresztül visszautasítani, azonban ebben az esetben nem garantálható, hogy a weboldal minden szolgáltatása megfelelően használható lesz.
  3. A szolgáltató weboldala a cookie-k segítségével tartja nyilván:
   1. a böngésző típusát és verzióját
   2. operációs rendszert
   3. hivatkozó URL-cím-et (korábban megtekintett webhely)
   4. a hozzáféréshez használt számítógép IP-címét
   5. a látogatás dátumát és időpontját
   6. a cookie használtra vonatkozó beleegyezést
   7. a látogatottság és felhasználói viselkedés mintáit a szolgáltatások, illetve a weboldal fejlesztése érdekében
  4. Szolgáltató a fentiekben említett adatokat kizárólag belső és statisztikai célokból rögzíti.
  5. Szolgáltató kétfajta cookie-t használ:
   1. Átmeneti (session) cookie: ideiglenes adatok, melyek a böngészés végéig kerülnek tárolásra a cookie file-ban. Elengedhetetlenek a honlappal kapcsolatos egyes funkciók megfelelő működéséhez.
   2. Állandó (persistent) cookie: Az adatok hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző eszközén. Időtartama a böngészőben alkalmazott beállítástól függ. Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy a következő látogatás alkalmával a kiszolgáló felismerje a Látogatót a számítógép "címkéje" alapján.
  6. Harmadik féltől kapott cookie-k:
   1. Google Analytics:
    1. _utma; _utmb; _utmv; _utmz; _utmx
    2. Név nélküli adatokat gyűjt arról, hogyan használják a Látogatók a weboldalt, ennek alapján lehet javítani a használhatóságot. A Felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges.
    3. További információ: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu
   2. Facebook:
    1. datr; lsd; reg_ext_ref; reg_fb_gate; reg_fb_ref; wd
    2. A weboldal tartalmát a Látogató megoszthatja ismerőseivel a Facebook közösségi oldalon. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen, amelyek felett nincs a Szolgáltatónak ellenőrzése. Facebook remarketing kód segítségével a felhasználó számára Adatkezelő különböző promóciókat jelenít meg. A Felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges.
    3. További információ: https://www.facebook.com/business/gdpr
   3. Google Adwords:
    1. NID és SID cookie-k: A Honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használhatja. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. Honlap felhasználóinak lehetősége van letiltani ezeket a cookie-kat. A Felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges.
   4. Barion, Barion Pixel
    1. ba_vid; ba_vid.xxx; ba_sid; BarionMarketingConsent.xxx; Media and advertiser partners' cookie
    2. ba_vid: Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az általad használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásaid alapján. A cookie használata a csalók felismeréséhez szükséges. A cookie azt biztosítja, hogy a böngészési szokásaidból származó adatokról tudjuk, hogy egy felhasználótól származnak. Tárolás: Utolsó frissüléstől számított 1,5 évig.
    3. ba_vid.xxx: Célja a a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az általad használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásaid alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a böngészési szokásaidat követhessük két munkamenet között az adott honlapon. Ezeket az adatokat gyűjti: ba_vid, userhez kapcsolódó ID, amely a böngésző tulajdonságaiból összeállított hash, az alapján az első, a mostani és az utolsó látogatásod időbélyeged az adott honlapon, az aktuális munkamenet ID, harmadik feles cookiekhoz való engedély. Tárolás: Utolsó frissüléstől számított 1,5 évig.
    4. ba_sid: Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az általad használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásaid alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a munkamenetedet azonosítani tudjuk honlapokon átívelően. Tárolás: 30 percig
    5. ba_sid.xxx: Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az általad használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásaid alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a böngésződ munkamenetét (session) azonosítani tudjuk az adott honlapon belül. Tárolás: 30 percig
    6. BarionMarketingConsent.xxx: Célja azon nyilatkozatod tárolása, hogy hozzájárultál-e a böngészési szokásaidból származó adatok gyűjtéséhez és a vásárlási szokásaid vizsgálatához személyre szabott hirdetések, ajánlatok megjelenítse érdekében. Amennyiben a hozzájárultál, akkor a működéshez szükséges cookie-k között elhelyezett alábbi, bankkártyás csalásmegelőzési célú cookie-k által gyűjtött adatokat, böngészési szokásaidat a vásárlási szokások vizsgálatához is felhasználjuk személyre szabott hirdetések, ajánlatok megjelenítse érdekében. Tárolás: Utolsó frissüléstől számított 1,5 évig
    7. Media and advertiser partners' cookie: Célja a Barion rendszer és az adott partner rendszerének eltérő felhasználói azonosítójának szinkronizációja, párosítása. A fenti cookie-k működésük részeként jelzik a partnerek szerverének, hogy töltse le a saját felhasználói azonosító cookie-ját a weboldal látogatójának böngészőjébe. Így a két rendszerben egyidőben, egy böngészőben keletkező azonosítók párosítva lesznek.
    8. Ha a cookie élettartama az utolsó frissüléstől definiált, az azt jelenti, hogy minden egyes látogatás meghosszabítja a cookie lejáratát 1,5 évvel az utolsó látogatástól számítva. A meghosszabbításból származó adatgyűjtés nem igényel hozzájárulást. Az adatkezelés a Barion Payment Zrt. jogos érdeke csalás megelőzés céljából. Tárolás: A cookie-król részletes tájékoztatást az egyes partner cookie tájékoztatójában találod. Az ilyen célú cookie-kat használó partnerek listáját a cookie tájékoztatójukra mutató hivatkozással együtt itt találod.
    9. A marketing cookie elhelyezése a látogató hozzájárulását igényli. A hozzájárulás hiányában a cookie nem tárolható a böngészőben. Módosítása, visszavonása a hozzájárulásnak bármikor megtehető a weboldalon. Barion Payment Zrt. a cookie segítségével adatokat gyűjt a látogatásokról; információ arról mit kattintanak, melyik termék/szolgáltatás iránt érdeklődik a látogató vagy a félbehagyott rendelésekről. Adatokat gyűjtenek modellek felépítéséhez a látogató viselkedéséről valamint személyreszabott ajánlatok és digitális hirdetések előállításához. Cél, hogy releváns hirdetések jelenjenek meg a látogatóknak olyan termékekről amiért valóban érdeklődnek. Ezek a cookiek biztosítják számunkra, hogy elkerüljük az irreleváns reklámokat és ajánlásokat és azok csak valóban releváns tartalmak legyenek amire affinis a látogató. Barion Payment Zrt. maga kezeli az információt vagy átadja szerződött média és hirdető partnereinek. Ebből a célból ezen partnerek azonosítói is eltárolásra kerülnek a Barion cookie-k mellett. [1] A hozzájárulás ezen cookiek tárolását is lehetővé teszi. További részleteket az adatkezelési tájékoztatóban olvashatsz az adatok felhasználásáról.
    10. A Barion Payment Zrt. adatkezelési tájékoztatója (magyar nyelven) itt érhető el: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/
    11. A Barion egyéb adatfeldolgozó partnerei: https://docs.barion.com/Dataprocessors
   5. A Honlap remarketing címkéket tartalmaz remarketing lista építése céljából, így meglátogatása után külső szolgáltatók, közöttük a Google és Facebook, internetes webhelyeiken hirdetéseket jeleníthetnek meg, ezek az ún. érdeklődés alapú hirdetések. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra, a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják. A remarketing címkékhez a szolgáltatók cookie-kat használnak. A Weboldal ún. konverziókövetést használ a Google Adwords hirdetések hatékonyságának mérésére. A konverziókövető cookie csak korlátozott ideig létezik, elfogadása nem kötelező, semmilyen személyes információt nem rögzít és nem használ.
  7. Süti beállítások:
   1. A süti beállítások módosításáról részletesen a böngésző súgójában vagy az alábbi linken olvashat:
    1. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se
    2. Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95582?hl=hu&ref_topic=3421433
    3. Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/ie-security-privacy-settings#ie=ie-9
    4. Opera: https://www.opera.com/terms
    5. Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
  8. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség

 10. E-mail cím feliratkozások (shopten.hu)
  1. A feliratkozók e-mail címét nem adjuk ki harmadik félnek.
  2. A feliratkozók e-mail címét kizárólag a szolgáltatással kapcsolatos értesítésekre használjuk.
  3. Nem küldünk kéretlen reklámokat a feliratkozóknak.
  4. A feliratkozó bármikor leiratkozhat az hírlevelekről, ezt a szándékát az info@shopten.hu e-mail címre szükséges jelezni.

 11. Egyéb rendelkezések
  1. Honlapunk nem felelős más, külső weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.